Share |

Yhteystiedot


CxO Professional Oy

Reino Myllymäki

CxOpro-logo22.png

p. 044 306 3954,

s-posti: etu.suku@cxopro.fi

Toni Hinkka

p. 044 306 3949,

s-posti: etu.suku@cxopro.fi

Joonas Iivonen

p. 041 5261 007, s-posti: etu.suku@projecttop.fi

Pasaati Oy

Pasaati3.png

Pasi Kivimäki

p. 0400 635 690, s-posti: etu.suku@pasaati.com

Projektiyhdistys RY

pry_logo22.jpgJouko Kaaja

p. 0400 403 145, s-posti: etu.suku@pry.fi